Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád (dále jen „RK“) upravuje v souladu s platným právním řádem České republiky, právní vztahy společnosti Zoras, s.r.o. , sídlem Polianky 7A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka, IČO: 53 042 212, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č.. 145590/B jako prodávajícího a druhé smluvní strany, kterým je kupující a které vznikají při reklamaci zboží.

1.2 Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákony upravujícími problematiku reklamace, a to především v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákonem č.j. Ne. 250/2007 Z. Z. O ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.j. O alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů.

1.3 Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Zoras, s.r.o.

Článek 2

Vymezení pojmů

2.1 Zbožím je movitá věc, kterou kupující koupil v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Zoras, s.r.o. na webové stránce na adrese www.zoras.cz

2.2 Reklamací zboží se rozumí uplatňování práv z odpovědnosti za vady zboží způsobem a v rozsahu upraveném tímto reklamačním řádem.

2.3 Pro účely reklamačního řádu se kupujícím-spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Pro účely reklamačního řádu se kupujícím-podnikatelem rozumí subjekt, který uvede při objednávce své fakturační údaje, a to IČ a/nebo DIČ. Je to podnikatel, kterou je

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

d) fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Článek 3

Reklamace zboží kupujícím-spotřebitelem

3.1 Zboží, které si kupující-spotřebitel (dále v tomto článku jen jako kupující) objedná a uhradí jeho kupní cenu předem bankovním převodem nebo platební kartou online při převzetí zboží, prodávající doručí resp. zajistí jeho doručení na adresu určenou kupujícím. Zboží se okamžikem dodání kupujícímu považuje za převzaté.

3.2 Titulem výhrady vlastnického práva, vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny v plné výši.

3.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

3.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je při jeho převzetí kupujícím bez vad. Prodávající zejména odpovídá v souladu s ustanovením § 616 a násl. Občanského zákoníku, že v době, ve které kupující zboží převzal:

a) má požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám, což znamená, že zboží má vlastnosti, které prodávající popsal na své webové stránce příp. v jiných materiálech, které poskytl kupujícímu

b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

c) zboží je dodáno v objednaném množství,

d) zboží je v jakosti prezentované prodávajícím resp. výrobcem

e) zboží vyhovuje požadavkům stanoveným právními předpisy.

3.5 V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené výše, je kupující oprávněn zboží reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího písemně. Viditelné vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu. Při oznámení reklamace je kupující povinen uvést, v čem reklamovaná vada spočívá, jak se projevuje a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Uvedené platí při uplatnění práv z vadného plnění i při uplatnění práv ze záruky za jakost. V případě, že kupující právo z vadného plnění či ze záruky za jakost uplatní, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

3.6 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

3.7 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby bylo možné zboží užívat jako zboží bez vad, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo odstoupit od smlouvy. Stejná práva má kupující i tehdy, má-li zboží odstranitelné vady, pokud však pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže kupující zboží řádně užívat.

3.8 V případě, že prodávající dodá kupujícímu nové zboží, nebo pokud kupující odstoupí od smlouvy, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží včetně jeho příslušenství a dokumentace.

3.9 Pokud jde o neodstranitelnou vadu zboží, a kupující neodstoupí od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na výměnu zboží nebo výměnu součásti zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.10 Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, jakož io provedení opravy a doby jejího trvání.

3.11 Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Za záruční list se považuje doklad o koupi. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, pokud se neuplatnily v záruční době.

3.12 Prodávající neodpovídá:

a) za vady, na které byla poskytnuta sleva, a na které byl kupující při prodeji zboží prodávajícím upozorněn,

b) za vady vzniklé používáním v rozporu s návodem či doporučením výrobce,

c) za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřováním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací či zaviněným poškozením ze strany kupujícího či třetích osob.

3.13 Způsob vyřízení reklamace bude určen ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů a v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo právo na výměnu zboží za nové zboží.

3.14 V případě, že kupující uplatní reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od koupě tohoto zboží, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení podle předchozí věty, nelze od kupujícího požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení, ani jiné náklady s ním související. Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout kopii odborného posouzení, která odůvodňuje zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

3.15 V případě, že kupující uplatní reklamaci zboží po 12 měsících od koupě tohoto zboží a prodávající tuto reklamaci zamítne, osoba, která reklamaci vyřídila je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Je-li zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. V případě, že kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může kupující reklamaci uplatnit znovu. Během výkonu odborného posouzení, záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady, a to do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace. Znovu uplatněnou reklamaci nemůže prodávající zamítnout.

3.16 O vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.17 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.j. 391/2015 S. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů, spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

3.18 Pokud prodávající odpoví zamítavě nebo na jeho žádost do 30 dnů ode dne odeslání neodpoví, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a to kterémukoli subjektu alternativního řešení sporů. Seznam subjektů alternativního řešení sporů vede Ministerstvo hospodářství SR. Kupující má právo volby, na který ze subjektů alternativního řešení sporů se obrátí, přičemž možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Návrh se podává podle ustanovení § 12 citovaného zákona.

3.19 Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud zvláštní předpis 23b) nestanoví jinak nebo z pravidel alternativního řešení sporů nevyplývá něco jiného, ​​subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout i tehdy, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur. Alternativní řešení sporů je bezúplatné. Oprávněná právnická osoba může ve svých pravidlech alternativního řešení sporů stanovit, že je oprávněna požadovat od spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu v částce, kterou zveřejní na svém webovém sídle. Poplatek podle první věty nesmí přesáhnout částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty. Oprávněná právnická osoba může od spotřebitele požadovat zaplacení poplatku nejprve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

Článek 4

Reklamace zboží kupujícím-podnikatelem

4.1 Zboží, které si kupující-podnikatel (dále v tomto článku jen jako kupující) objedná a uhradí jeho kupní cenu předem bankovním převodem nebo platební kartou online při převzetí zboží, prodávající doručí resp. zajistí jeho doručení na adresu určenou kupujícím. Zboží se okamžikem dodání kupujícímu považuje za převzaté.

4.2 Titulem výhrady vlastnického práva, vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny v plné výši.

4.3 Právní úprava nároků kupujícího při právech z vad zboží a při nárocích ze záruky za jakost je vyplývá z ustanovení Obchodního zákoníku, a to ustanovení § 420 a násl. Obchodního zákoníku.

4.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je při jeho převzetí kupujícím bez vad. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství a v jakosti. Ustanovení bodu 3.4. tohoto reklamačního řádu platí obdobně.

4.5 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Pokud kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby se prohlédl v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo neučiní-li tak včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

4.7.Kupující je povinen oznámit zjištěné bez zbytečného odkladu poté, co

a) kupující vady zjistil,

b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce,

c) se vady mohly zjistit později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojetí zboží do místa určení určeného ve smlouvě. U vad, na které se vztahuje záruka za jakost, platí namísto této lhůty záruční doba.

4.8 Zárukou za jakost zboží přebírá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití k dohodnutému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová dohodnuté, jinak obvyklé vlastnosti. Ustanovení bodů 3.11 a 3.12. tohoto reklamačního řádu platí obdobně.

4.9 V případě, že plnění prodávajícího představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

a) k odstranění vad dodáním nového zboží bez vady, dodání chybějícího zboží ak odstranění právních vad,

b) k opravě zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

4.10 Kupující oznámí prodávajícímu jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Uplatněný nárok nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud by však vady zboží byly neodstranitelné nebo by s opravou byly spojeny nepřiměřené náklady, má kupující právo požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. V případě, že prodávající neodstraní vady v přiměřené dodatečné lhůtě nebo před jejím uplynutím oznámí, že vady zboží neodstraní, kupující může požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

4.11 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Pokud prodávající neodstraní vadu včas, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, upozorní-li prodávajícího na úmysl od smlouvy odstoupit. Zvolený nárok nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady zboží je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží, avšak zvoleným způsobem nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady.

4.12 Prodávající vyřídí reklamaci do 60 dnů, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

5.1 Tento reklamační řád se vztahuje na postup při reklamaci zboží zakoupeného u prodávajícího.

5.2 Prodávající je oprávněn měnit tento reklamační řád změnit bez předchozího upozornění resp. oznámení.

5.3 Kupující zaplacením zboží potvrzuje, že souhlasí tímto reklamačním řádem.

5.4 Dozorovým orgánem je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, sídlem Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, e – mail: ba@soi.sk.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2021

Ke stažení: Vrácení a výměna zátěžové přikrývky Po vyplnění ho prosím zašlete poštou na adresu Zoras, s.r.o Polianky 7A, 841 01 Bratislava nebo e-mailem na info@zoras.cz