„Soutěž o 3 produkty“

Zoras s.r.o.

 1. Pořadatel

Pořadatelem reklamní soutěže s názvem podle bodu 4. jeZORAS s.r.o., se sídlem Polianky 7A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53042212, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.j. 145590/B (dále jen „Pořadatel„). Pořadatel vydává tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“). Pravidla se vztahují na každou jednotlivou soutěž, kterou pořadatel vyhlásí na sociální síti Facebook a Instagram a při jejímž ohlášení pořadatel na tato pravidla odkáže.

 1. Vyhlášení soutěže

Pořadatel Soutěž vyhlásí prostřednictvím příspěvku na sociální síti Facebook/Instagram/, který je řádně označen jako „SOUTĚŽ“ a ve kterém je uveden název soutěže a odkaz na tato pravidla, začátek a konec soutěže ( dále jen „příspěvek, kterým se vyhlašuje soutěž“)

 1. Trvání soutěže:

Začátek soutěže: Vyhlásí pořadatel v příspěvku, kterým se vyhlašuje soutěž

Konec soutěže: Vyhlásí pořadatel v příspěvku, kterým se vyhlašuje soutěž

Místem konání soutěže je území České republiky

 1. Název soutěže

“Soutěž o 3 produkty”

 1. Účastníci soutěže

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům s trvalým pobytem na území České republiky, která v době zapojení do soutěže dosáhla věku 18 let a která splní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel (dále jen „účastník“).

 1. Podmínky účasti v soutěži
 2. Do soutěže budou zařazeni účastníci, kteří se zapojí do soutěže prostřednictvím vyplnění povinných polí formuláře na stránce https://www.zoras.cz v době trvání soutěže (dále jen „formulář“).
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech.
 4. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jej pořadatel informoval o výhře v soutěži prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mail, který účastník uvedl.
 5. Počet výherců předem upravuje pořadatel v příspěvku, kterým se vyhlašuje soutěž.
 1. Výhra v soutěži a daň z příjmů
 2. Pořadatel určil následující výhry:
  1. cena – 7kg zátěžová deka Ninja Wrap v ceně 2.475 Kč
  2. cena – Zátěžová maska Balance v ceně 1.275 Kč
  3. cena – Červené brýle Vitae 550 Kč
 3. Výhra ze soutěže je předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona č.j. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů a výherce je povinen při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona. Výhra, kterou získá výherce v soutěži, představuje výhru před zdaněním. Podle zákona 595/2003 Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů výhry z reklamní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10.000 Kč jsou osvobozeny od daně z příjmů.
 4. Výherce nemá právní nárok na záměnu výhry, ani na výplatu její hodnoty v penězích.
 5. Pořadatel oznámí výherci hodnotu výhry bezprostředně prostřednictvím e-mailu odeslané výherci.
 6. Losování výherce bude probíhat bez účasti notáře z účastníků každé jednotlivé soutěže.
 7. Informování účastníků soutěže o výsledku losování, získání výhry a předávání výhry
 8. Pořadatel informuje účastníky o ukončení soutěže ao výsledku losování zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl ve formuláři.
 9. Seznámení účastníka soutěže o získání výhry probíhá jeho kontaktováním prostřednictvím e-mailové zprávy, kterou účastník uvedl ve formuláři. Způsob a termín předání výhry pořadatel dohodne s výhercem prostřednictvím e-mailové komunikace nebo jiným způsobem. Pokud výherce neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře výhru převzít, nebo nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel nebo zvláštních pravidel soutěže, které pořadatel určí v příspěvku, kterým se vyhlašuje soutěž, ztrácí výherce nárok na výhru.
 10. Účastník, ktorému bola odoslaná e-mailová správa o tom, že vyhral výhru, je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia tejto správy oznámiť usporiadateľovi, že súhlasí s nadobudnutím výhry, inak účastník stráca nárok na výhru.
 11. Odpovědnost pořadatele
 12. Na výhru nevzniká právní nárok a nelze ji ve smyslu ust. § 845 ods. 1 Občanského zákoníku vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu.
 13. Náklady spojené s účastí v soutěži nese účastník. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí.
 14. Pořadatel neodpovídá za případnou škodu, která vznikne účastníkům soutěže v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se nebo nevyužitím výhry nebo v souvislosti s chybnými údaji uvedenými účastníkem soutěže.
 15. Úprava a změna pravidel soutěže
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na odložení, přerušení nebo na zrušení soutěže, změnu délky trvání soutěže, jakož i na změnu druhů věcí, které budou předmětem výhry. Změnu pravidel a podmínek soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.
 17. Účastníci soutěže se může s těmito pravidly seznámit na stráncehttps://www.zoras.cz/
 18. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Na námitky podané po této lhůtě se nebude přihlížet. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 19. Souhlas se zpracováním osobních údajů a ochrana osobních údajů
 20. Účastník soutěže uděluje svou účastí v soutěži pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku souhlas s pořízením a použitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů tákajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáním ceny. Tento souhlas může účastník kdykoli odvolat písemnou formou prostřednictvím dopisu doručeného na adresu sídla pořadatele.
 21. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES, účastník soutěže uděluje svou účastí v soutěži pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů účastníka na dobu trvání soutěže ak předání výhry v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail za účelem zajištění průběhu soutěže, informování výherců o výhře a doručení/předání výhry.

Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je podmínkou pro účast v soutěži a pro předání výhry výherci.

Účastník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolatdoručením oznámení na adresu sídla pořadatele nebo nainfo@zoras.cz

Na základě písemné žádosti, žádosti podané mailem má účastník právo:

 • žádat o přístup ke svým osobním údajům ao opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů;
 • namítat zpracování svých osobních údajů;
 • pro přenosnost osobních údajů;
 • podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů SR;
 • žádat o informace o způsobu a zpracovávaných osobních údajích a právo na přístup
  k osobním údajům, které pořadatel o něm zpracovává.

Požadavky účastníků ve smyslu v.u. vyřizujeme do 30 dnů a bezplatně s výjimkou článku. 15 ods. 3 Nařízení.

Každý účastník zapojením se do soutěže potvrzuje, že byl pořadatelem seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů, a že jsou mu známy všechny skutečnosti a podmínky zpracování osobních údajů podle příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES.

Účel zpracováníZajištění průběhu soutěže, informování výherců o výhře a doručení/předání výhry
Právní základSouhlas ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Kategorie subjektů údajůúčastníci soutěže / výherci soutěže
Kategorie osobních údajůjméno a příjmení, e-mail (jiné údaje vyplněné účastníkem)
Lhůta pro výmaz OÚpo dobu trvání soutěže / následně po dobu předání výhry
Kategorie příjemcůpověřené osoby pořadatele soutěžepartner zabezpečující průběh soutěže
Označení třetí země nebo mezinárodní organizacepřenos do třetí země se neuskutečňuje
Bezpečnostní opatření (technická a organizační)bezpečnostní politika společnosti
Účel zpracováníInformování účastníků o ukončení soutěže ao výsledku losování
Právní základOprávněný zájem ve smyslu Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Kategorie subjektů údajůúčastníci soutěže
Kategorie osobních údajůe-mail
Lhůta pro výmaz OÚdo řádného předání výhry
Kategorie příjemcůpověřené osoby pořadatele soutěžepartner zabezpečující průběh soutěže
Označení třetí země nebo mezinárodní organizacepřenos do třetí země se neuskutečňuje
Bezpečnostní opatření (technická a organizační)bezpečnostní politika společnosti
 1. Závěrečná ustanovení
 2. Tato pravidla jsou zveřejněna na https://zoras.cz/a nabývají platnosti a účinnosti 1.12.2021
 3. Zapojením se do soutěže vyjadřují všichni účastníci soutěže svůj souhlas s těmito pravidly.

V Bratislavě dne 18.1.2023

ZORAS s.r.o.