Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Zoras, s. r. o. se sídlem Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka, IČO: 53042212, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I oddíl: Sro, vložka č. 12, 2010 145590/B (dále jen jako „provozovatel“). Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste v postavení dotyčné osoby, tz n. osoby o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.

Jakými právy disponujete v postavení dotyčné osoby?

  • Právo na přístup– máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.
  • Právo na opravu – pokud si myslíte že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
  • Právo na výmaz(k zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů.
  • Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.
  • Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje.
  • Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru
  • Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech.
  • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů– pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Provozovatel nebude používat Vaše osobní údaje k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným/smluvním požadavkem, jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu sídla společnosti: Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail: gdpr@zoras.sk.

Bližší informace o zpracovávání osobních údajů

Uchazeči o zaměstnání

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelemposouzení Vaší žádosti a případného provedení výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a případného následného oslovení. Právním základem zpracováníVašich osobních údajů, v případě posouzení Vaší žádosti a provedení výběrového řízení bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě provedení opatření před uzavřením smlouvy. Právním základemzpracování Vašich osobních údajů, v případě zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a následného oslovení, bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pouze za předpokladu, že k takovému zpracování udělíte Výš svobodný souhlas. V případě posouzení Vaší žádosti a provedení výběrového řízení, budou Vaše osobní údaj zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, tel. číslo, osobní údaje nacházející se v náborové dokumentaci (poznámky z pohovoru), životopisu, motivačním dopise, žádosti o zaměstnání, po dobu 1 měsíce od ukončení výběrového řízení. V případě zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a následného oslovení, budou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, tel. číslo, e-mail, po dobu 6 měsíců od udělení Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail: gdpr@zoras.sk. Příjemciosobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli včetně správce webové stránky a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem provedení úkonů souvisejících s posouzením Vaší poptávky, kterou jste realizovali prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na naší webové stránce. Právním základem zpracováníVašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě provedení opatření před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, e-mail, tel. číslo, předmět zprávy, případně jiné osobní údaje, které jste uvedli do kontaktního formuláře. Po doručení Vaší poptávky, kterou jste realizovali prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu10 dnů od skončení měsíce, ve kterém byla poptávka doručena. Příjemci osobních údajů budou pověřeny osoby ve zmluvném vztahu k provozovateli včetně správce webové stránky a subjekty, kterým je provozovatel povinný poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Newsletter

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytování nových informací týkajících se činnosti a jiných aktivit naší společnosti. Právním základem zpracováníVašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat v případě, že k nám k takovému zpracování udělíte Váš svobodný souhlas. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno a e-mail a to po dobu2 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail: gdpr@zoras.sk. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, subjekty kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti, správce webové stránky.

Dotazník spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Reference

Vaše osobní údaje budeme zpracovávatza účelem informování veřejnosti o kvalitě našich poskytovaných služeb, a to zveřejněním Vašich referencí na naší webové stránce. Právním základem zpracováníVašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu. Hlavním oprávněným zájmem je informování veřejnosti o kvalitě našich poskytovaných služeb. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, reference. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu provozování naší webové stránky nebo po dobu, pokud nás o její odstranění nepožádáte. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, správce webové stránky subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Soutěže

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zařazení do provozovatelem organizované soutěže, jakož i za účelem vyhlášení výsledků soutěže a doručení případné výhry. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat v případě, že k nám k takovému zpracování udělíte Váš svobodný souhlas. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo a e-mail a to po dobujednoho měsíce od vyhlášení výsledků soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail: gdpr@zoras.sk. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, subjekty kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti.

Sociální sítě

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zabezpečování komunikace prostřednictvím sociálních sítí. Právním základem zpracováníVašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: údajů, které nám v rámci komunikace dobrovolně poskytnete. Údaje z takové komunikace budeme zpracovávat po dobuaktivního využívání konta, jehož prostřednictvím byla komunikace s Vámi na sociální síti prováděna. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, správce našich sociálních sítí subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti. Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Klienti

Zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví a v oblasti reklamací. Právním základem zpracováníVašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě plnění našich zákonných povinností. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti daní, účetnictví, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo bankovního účtu a e-mail. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti reklamací, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, informace o reklamovaném zboží. V případě plnění daňových a účetních povinností budeme zpracovávat Vaše osobní údajepo dobu 10 let od splnění zákonné povinnosti. V případě plnění našich povinností souvisejících s reklamací budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 1 roku od vyřízení agendy související s reklamací. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, společnost, která nám pomáhá při zajišťování účetní agendy a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti.


Smluvní a předsmluvní vztahy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze smluv/objednávek i správy smluvních vztahů, kterých jste účastníkem včetně předsmluvních vztahů („evidování nákupu v nákupním košíku po opuštění e-shopu“). Právním základem zpracováníVašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy jako dotčená osoba, nebo aby se na Vaši žádost učinila opatření před uzavřením smlouvy („opuštěný košík“). Vaše osobní údaje budeme za tímto účelem zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, adresní údaje (země, ulice, PSČ, město), tel. číslo, e-mail, informace, které jste dobrovolně uvedli do poznámky. V případě sekce „opuštěný košík“ budeme zpracovávat Vaše osobní údae v rozsahu: IP adresa a informace, které jsou obsahem „opuštěného košíku“ v našem e-shopu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu10 let od ukončení smluvního vztahu. V případě sekce „opuštěný košík“ budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 72 hodin od opuštění e-shopu a zanechání před objednávky v „košíku“. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, správce webové stránky a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti, dopravce. Pro uskutečnění platby za zboží, které jste u nás zakoupili v našem e-shopu využíváme platební platformu Stripe.


Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelemprovádění interní evidence, uplatňování právních nároků vyplývajících ze smluv/objednávek, za účelem zajištění evidence uplatněných práv a porušení ochrany 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a za účelem zajišťování bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti. Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů. Hlavními oprávněnými zájmy jsou interní evidence, uplatňování právních nároků vyplývajících ze smluv/objednávek zajištění evidence uplatněných práv a porušení ochrany podle zákona a zabezpečení bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti. V případě uplatňování právních nároků, budeme Vaše zpracovávat osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail. V případě provádění interní evidence, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, resp. osobní údaje uvedené ve smlouvách/objednávkách, v souladu se zásadou minimalizace. V případě zajišťování evidence uplatněných práv a porušení, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: osobních údajů uvedených v podnětu. V případě provádění interní evidence budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu. V případě uplatňování právních nároků budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od skončení smluvního vztahu. V případě zajišťování evidence uplatněných práv a porušení podle zákona, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 6 měsíců od uplynutí 5 let kdy jste si uplatnili právo, resp. došlo k porušení ochrany osobních údajů. V případě zajišťování bezpečnosti sítě pro dosažení účelu zpracování, jsou osobní údaje zpracovávány v automatizované formě v pravidelných intervalech v závislosti na zpracovatelské operaci. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti, správce webové stránky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zabezpečování propagační činnosti společnosti a to prostřednictvím zveřejnění Vaší fotografie a/nebo audiovizuálního záznamu na naší webové stránce a/nebo sociálních sítích. Právním základem zpracováníVašich osobních údajů bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní budeme zpracovávat v případě, že k nám k takovému zpracování udělíte Váš svobodný souhlas. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: fotografie a/nebo audiovizuální záznam to po dobu 5 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka nebo na e-mail:gdpr@zoras.sk. Příjemci Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby ve smluvním vztahu k provozovateli, správce webové stránky, správce sociálních sítí, společnost, která nám pomáhá při zajišťování marketingové činnosti a subjekty kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje na základě zákonné povinnosti.

Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Před začátkem zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech jsme provedli tzv. srovnávací testy, ve kterých jsme posoudili legitimitu, nezbytnost, vhodnost, proporcionalitu, jakož i aplikaci přiměřených záruk pro ochranu Vašich práv a svobod.

Informace o zpracování cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelovu zkušenost.

Jako většina online služeb používá naše webová stránka soubory cookie první a třetí strany pro několik účelů. Soubory cookie první strany jsou většinou nezbytné pro správnou funkci webové stránky a neshromažďují žádné vaše údaje umožňující identifikaci osob. Soubory cookie třetích stran používané na našich webových stránkách slouží především k pochopení toho, jak webová stránka funguje, jak s naší webovou stránkou interagujete, k zajištění bezpečnosti našich služeb, poskytování reklam, které jsou pro vás relevantní, a celkově k tomu, aby vám poskytly lepšího a vylepšeného uživatele. zkušenosti a pomohou urychlit vaše budoucí interakce s naším webem.
Typy cookies, které používáme:
Zásadní: Některé soubory cookie jsou nezbytné pro to, abyste mohli využívat všech funkcí našich stránek. Umožňují nám udržovat relace uživatelů a předcházet jakýmkoli bezpečnostním hrozbám. Neshromažďují ani neuchovávají žádné osobní informace. Tyto cookies vám například umožňují přihlásit se do svého účtu a přidat produkty do košíku a bezpečně platit.
Statistiky: Tyto soubory cookie ukládají informace, jako je počet návštěvníků webových stránek, počet unikátních návštěvníků, které stránky na webové stránce byly navštíveny, zdroj návštěvy atp. Tyto údaje nám pomáhají porozumět a analyzovat, jak dobře webová stránka funguje. a kde to potřebuje zlepšit.
Marketing: Náš web zobrazuje reklamy. Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklam, které vám zobrazujeme, aby pro vás byly smysluplné. Tyto soubory cookie nám také pomáhají sledovat účinnost těchto reklamních kampaní. Informace uložené v těchto souborech cookie mohou použít také poskytovatelé reklam třetích stran, aby vám mohli zobrazovat reklamy i na jiných webových stránkách v prohlížeči.
Funkční: Toto jsou soubory cookie, které pomáhají určitým nepodstatným funkcím na našich webových stránkách. Mezi tyto funkce patří vkládání obsahu, jako jsou videa, nebo sdílení obsahu webu na platformách sociálních médií.
Předvolby: Tyto soubory cookie nám pomáhají ukládat vaše nastavení a předvolby prohlížení, jako jsou jazykové předvolby, abyste měli při příštích návštěvách webových stránek lepší a efe