Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s platným právním řádem České republiky, právní vztahy společnosti Zoras, s.r.o. , sídlem Polianky 7A, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka, IČO: 53 042 212, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č.. 145590/B jako prodávajícím a druhé smluvní strany, kterým je kupující.

1.2 Právními vztahy uvedenými v bodě 1.1 tohoto článku se rozumějí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly na základě av souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou v českém jazyce prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webové stránce na adrese www.zoras.cz (dále jen „e -shop“) .

1.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.4 Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem, které nejsou výslovně těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy, zejména zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

1.5 Podnikatelem je ve smyslu § 2 ods. 2 Obchodního zákoníku

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

d) fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.6 Podnikatelem pro účely těchto VOP je každá osoba, která uvede v objednávce své IČO. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy.

1.7 Kupující vyplněním a odesláním objednávky na stránce eshopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP včetně reklamačního řádu.

Článek 2

Kupní smlouva

2.1 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu předat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, a to za podmínek níže definovaných.

2.2 Kupní smlouva se uzavírá na dálku, tzn. k jejímu uzavření dochází výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího.

2.3 Nejčastějším způsobem uzavření kupní smlouvy je vytvoření objednávky na eshopu prodávajícího. Prodávající nabízí zboží, které si kupující může vybrat, vloží jej do nákupního košíku na eshopu v požadovaném množství, uvede své údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa doručení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

2.4 Je-li kupující podnikatelem, uvede i své údaje v rozsahu obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ, telefonní číslo a e-mailová adresa.

2.5 Prodávající zašle na e-mailovou adresu uvedené kupujícím potvrzení objednávky.

2.6 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

2.7 Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření. Není přístupná třetím stranám.

Článek 3

Kupní cena a dodání zboží

3.1 Odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu.

3.2 Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby dle výběru kupujícího:

a) platba předem bankovním převodem,

b) platba přes platební bránu Stripe (platební kartou on-line)

3.3 Za jednotlivé formy platby je prodávající oprávněn účtovat poplatek, jejíž výše je vždy aktuálně uvedena při jednotlivých platebních podmínkách.

3.4 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá zboží a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.5 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.

3.6 Prodávající zajistí doručení zboží a dokladů vztahujících se ke zboží na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající splní povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s ním v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá zboží kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

3.7 Predávajúci je povinný odovzdať tovar v dohodnutom množstve a zabalené tak, aby bola zabezpečená jeho ochrana.

3.8 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není úplná nebo je poškozena. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.9 Dnem převzetí zboží začíná běžet záruka 24 měsíců, přičemž záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.

Článek 4

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

4.1 Podle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

4.2 Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

4.3 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.4 Je nezbytné, aby byl ve ve lhůtě uvedené v bodě 4.1 odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy je třeba zaslat e-mailem na info@zoras.cz nebo poštou na adresu:

Zoras, s.r.o.

Polianky 7A

841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka

4.5 Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je zasílán spolu s potvrzením objednávky. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přístupný i zde.

4.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy po dodání zboží, je povinen zboží vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to zboží nové, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující je povinen zboží zaslat na adresu: Zoras, Polianky 7A, 841 01 Bratislava. O odstoupení od smlouvy a odeslání zboží může kupující informovat pověřenou osobu na tel.č.: +421 911 239 151 nebo e-mailem info@zoras.sk

4.7 Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet uvedený kupujícím ve formuláři pro odstoupení od smlouvy.

4.8 Kupující bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

5.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na stránce eshopu.

5.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy dnem jejího uzavření.

V Bratislavě, dne 1.11. 2021 9. 2021