Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne  vzťahy spoločnosti Zoras, s.r.o. , sídlom  Polianky 7A, 841 01  Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 53 042 212,   zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 145590/B ako predávajúcim a druhej zmluvnej strany, ktorým je kupujúci.

1.2 Právnymi vzťahmi uvedenými v bode 1.1 tohto článku sa rozumejú  vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatváranou v slovenskom jazyku prostredníctvom internetového obchodu dostupného na webovej stránke na adrese www.zoras.sk (ďalej len „e-shop“) .

1.3 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, ktoré nie sú  výslovne týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5 Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6 Podnikateľom na účely týchto VOP je každá osoba, ktorá uvedie v objednávke svoje IČO. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.7 Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky na stránke eshopu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP vrátane reklamačného poriadku.

Článok 2

Kúpna zmluva

2.1 Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, a to za podmienok nižšie definovaných.

2.2 Kúpna zmluva sa uzatvára na diaľku, t.j. k jej uzavretiu dochádza výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho  a kupujúceho.

2.3 Najčastejším spôsobom uzatvorenia kúpnej zmluvy je vytvorenie objednávky na eshope predávajúceho. Predávajúci ponúka tovar, ktorý si kupujúci môže vybrať, vloží ho do nákupného košíka na eshope v požadovanom množstve, uvedie svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.4 Ak je kupujúci podnikateľom, uvedie aj svoje údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIĆ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.5 Predávajúci zašle na e-mailovú adresu uvedené kupujúcim potvrdenie objednávky.

2.6 Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo  zákonných dôvodov.

2.7 Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia. Nie je prístupná tretím stranám.

Článok 3

Kúpna cena a dodanie tovaru

3.1 Odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením objednávky predávajúcim vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu.

3.2 Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi podľa výberu kupujúceho:

a) platba vopred bankovým prevodom,

b) platba cez platobnú bránu Stripe (platobnou kartou on-line)

3.3 Za jednotlivé formy platby je predávajúci oprávnený účtovať poplatok, ktorej výška je vždy aktuálne uvedená pri jednotlivých platobných podmienkach.

3.4 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo  a kupujúci sa zaväzuje, že tovar  prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3.6 Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru a dokladov vzťahujúcich sa k tovaru na adresu uvedenú kupujúcim. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s ním v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

3.7 Predávajúci je povinný odovzdať tovar v dohodnutom množstve a zabalené tak, aby bola zabezpečená jeho ochrana.

3.8 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je úplná alebo je poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

3.9 Dňom prevzatia tovaru začína plynúť záruka 24 mesiacov, pričom záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Článok 4

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

4.1 Podľa ustanovenia § 7 ods. 1  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.2 Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.3 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.4 Je nevyhnutné,  aby bol v v lehote uvedenej v bode 4.1  odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať e-mailom na info@zoras.sk alebo poštou na adresu:

Zoras, s.r.o.

Polianky 7A

841 01  Bratislava – mestská časť Dúbravka

4.5 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je zasielaný spolu s potvrdením objednávky. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prístupný aj tu.

4.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy po dodaní tovaru, je povinný tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to tovar nový, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci je povinný tovar zaslať na adresu: Zoras, Polianky 7A, 841 01 Bratislava. O odstúpení od zmluvy a odoslaní tovaru môže kupujúci informovať poverenú osobu na tel.č.: +421 911 239 151 alebo e-mailom info@zoras.sk 

4.7 Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne.

4.8 Kupujúci  berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

5.1Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke eshopu.

5.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy dňom jej uzatvorenia.

V Bratislave, dňa 1. 9. 2021