Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Zoras, s. r. o. so sídlom Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 53042212, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 145590/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. 
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka alebo na e-mail:gdpr@zoras.sk.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov  

Uchádzači o zamestnanie

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom posúdenia Vašej žiadosti a prípadného vykonania výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie a prípadného následného oslovenia. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov, v prípade posúdenia Vašej žiadosti a vykonania výberového konania bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov, v prípade zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie a následného oslovenia, bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané iba za predpokladu, že k takémuto spracúvaniu udelíte Výš slobodný súhlas. V prípade posúdenia Vašej žiadosti a vykonania výberového konania, budú Vaše osobné údaj spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mail, tel. číslo, osobné údaje nachádzajúce sa v náborovej dokumentácii (poznámky z pohovoru), životopise, motivačnom liste, žiadosti o zamestnanie, po dobu 1 mesiaca od ukončenia výberového konania. V prípade zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie a následného oslovenia, budú Vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, tel. číslo, e-mail, po dobu 6 mesiacov od udelenia Vášho súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka alebo na e-mail: gdpr@zoras.sk. Príjemcami osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi vrátane správcu webovej stránky a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.     

Kontaktný formulár 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, e-mail, tel. číslo, predmet správy, prípadne iné osobné údaje, ktoré ste uviedli do kontaktného formulára. Po doručení Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručenýPríjemcami osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi vrátane správcu webovej stránky a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.    

Newsletter

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom poskytovania nových informácií týkajúcich sa činnosti a iných aktivít našej spoločnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať v prípade, ak k nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas.   Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno a e-mail a to po dobu 2 rokov od  udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobným údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravkaalebo na e-mail:gdpr@zoras.sk. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, správca webovej stránky. 

Dotazník spokojnosti

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Referencie

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom informovania verejnosti o kvalite našich poskytovaných služieb, a to zverejnením Vašich referencií na našej webovej stránke. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite našich poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, referencia. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu prevádzkovania našej webovej stránky alebo po dobu, pokiaľ nás o jej odstránenie nepožiadate. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.  Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Súťaže

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zaradenia do prevádzkovateľom organizovanej súťaže, ako aj za účelom vyhlásenia výsledkov súťaže a doručenia prípadnej výhry. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať v prípade, ak k nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail a to po dobu jedného mesiaca od vyhlásenia výsledkov súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka alebo na e-mail:gdpr@zoras.sk. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. 

Sociálne siete 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zabezpečovania komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: údajov, ktoré nám v rámci komunikácie dobrovoľne poskytnete. Údaje z takejto komunikácie budeme spracúvať po dobu aktívneho využívania konta, prostredníctvom ktorého bola komunikácia s Vami na sociálnej sieti vykonávaná. PríjemcamiVašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca našich sociálnych sietí subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.  Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. 

Klienti

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva a v oblasti reklamácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, číslo bankového účtu a e-mail. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti reklamácií, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, informácie o reklamovanom tovare. V prípade plnenia daňových a účtovných povinností budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti. V prípade plnenia našich povinností súvisiacich s reklamáciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, spoločnosť, ktorá nám pomáha pri zabezpečovaní účtovnej agendy a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.  


Zmluvné a predzmluvné vzťahy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok ako aj správy zmluvných vzťahov, ktorých ste účastníkom vrátane predzmluvných vzťahov („evidovania nákupu v nákupnom košíku po opustení e-shopu“). Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na Vašu žiadosť urobili opatrenia pred uzatvorením zmluvy („opustený košík“). Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo, e-mail, informácie, ktoré ste dobrovoľne uviedli do poznámky. V prípade sekcie „opustený košík“ budeme spracúvať Vaše osobné údae v rozsahu: IP adresa a informácie, ktoré sú obsahom „opusteného košíka“ v našom e-shope. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade sekcie „opustený košík“ budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 72 hodín od opustenia e-shopu a zanechania pred objednávky v „košíku“. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, dopravca. Pre uskutočnenie platby za tovar, ktorý ste u nás zakúpili v našom e-shope využívame platobnú platformu Stripe


Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania internej evidencie, uplatňovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok, za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a za účelom zabezpečovania bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú interná evidencia, uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona a zabezpečenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti. V prípade uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše spracúvať osobné údaje  v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail. V prípade vykonávania internej evidencie, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, resp. osobné údaje uvedené v zmluvách/objednávkach, v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených v podnete. V prípade vykonávania internej evidencie budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov. V prípade zabezpečovania bezpečnosti siete pre dosiahnutie účelu spracúvania, sú osobné údaje spracúvané v automatizovanej forme v pravidelných intervaloch v závislosti od spracovateľskej operácie. PríjemcamiVašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, správca webovej stránky. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zabezpečovania propagačnej činnosti spoločnosti a to prostredníctvom zverejnenia Vašej fotografie a/alebo audiovizuálneho záznamu na našej webovej stránke a/alebo sociálnych sieťach. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať v prípade, ak k nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: fotografia a/alebo audiovizuálny záznam to po dobu 5 rokov od  udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobným údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Polianky 7 A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka alebo na e-mail:______________Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky, správca sociálnych sietí, spoločnosť, ktorá nám pomáha pri zabezpečovaní marketingovej činnosti a subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.    

Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. 

Informácie o spracúvaní cookies 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Ako väčšina online služieb používa naša webová stránka súbory cookie prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Súbory cookie prvej strany sú väčšinou nevyhnutné pre správnu funkciu webovej stránky a nezhromažďujú žiadne vaše údaje umožňujúce identifikáciu osôb. Súbory cookie tretích strán používané na našich webových stránkach slúžia predovšetkým na pochopenie toho, ako webová stránka funguje, ako s našou webovou stránkou interagujete, na zaistenie bezpečnosti našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na to, aby vám poskytli lepšieho a vylepšeného používateľa. skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s naším webom.
Typy cookies, ktoré používame:
Zásadné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre to, aby ste mohli využívať všetky funkcie našich stránok. Umožňujú nám udržiavať relácie používateľov a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné informácie. Tieto cookies vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne platiť.
Štatistiky: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webových stránok, počet unikátnych návštevníkov, ktoré stránky na webovej stránke boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú porozumieť a analyzovať, ako dobre webová stránka funguje. a kde to potrebuje zlepšiť.
Marketing: Náš web zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby pre vás boli zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať účinnosť týchto reklamných kampaní. Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu použiť aj poskytovatelia reklám tretích strán, aby vám mohli zobrazovať reklamy aj na iných webových stránkach v prehliadači.
Funkčné: Toto sú súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našich webových stránkach. Medzi tieto funkcie patrí vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webu na platformách sociálnych médií.
Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a predvoľby prehliadania, ako sú jazykové predvoľby, aby ste mali pri budúcich návštevách webových stránok lepší a efektívnejší zážitok.