Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Tento reklamačný poriadok  (ďalej len „RK“) upravuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne  vzťahy spoločnosti Zoras, s.r.o. , sídlom  Polianky 7A, 841 01  Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 53 042 212,   zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 145590/B ako predávajúceho a druhej zmluvnej strany, ktorým je kupujúci a ktoré vznikajú pri reklamácii tovaru.

1.2 Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonmi upravujúcimi problematiku reklamácie, a to predovšetkým v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník,  zákonom č. Č. 250/2007 Z. Z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 391/2015 Z. Z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

1.3 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Zoras, s.r.o.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

2.1 Tovarom je hnuteľná vec, ktorú kupujúci kúpil v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Zoras, s.r.o. na webovej stránke na adrese www.zoras.sk

2.2 Reklamáciou tovaru sa rozumie uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady tovaru spôsobom a v rozsahu upravenom týmto reklamačným poriadkom.

2.3 Pre účely reklamačného poriadku sa kupujúcim-spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.4 Pre účely reklamačného poriadku sa kupujúcim-podnikateľom rozumie subjekt, ktorý uvedie pri objednávke svoje fakturačné údaje, a to IČO a/alebo DIČ. Je to podnikateľ, ktorou je 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Článok 3

Reklamácia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom

3.1 Tovar, ktorý si kupujúci-spotrebiteľ (ďalej v tomto článku len ako kupujúci) objedná a uhradí jeho kúpnu cenu vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou online pri prevzatí tovaru, predávajúci doručí resp. zabezpečí jeho doručenie na adresu určenú kupujúcim. Tovar sa okamihom dodania kupujúcemu považuje za prevzatý.

3.2 Titulom výhrady vlastníckeho práva, vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.

3.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

3.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar je pri jeho prevzatí kupujúcim bez vád.  Predávajúci najmä zodpovedá v súlade s ustanovením § 616 a nasl. Občianskeho zákonníka, že v dobe, v ktorej kupujúci tovar prevzal:

a) má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám, čo znamená, že tovar má vlastnosti, ktoré predávajúci popísal na svojej webovej stránke príp.  v iných materiáloch, ktoré poskytol kupujúcemu

b) tovar sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa

c) tovar je dodaný v objednanom množstve,

d) tovar je v akosti prezentovanej predávajúcim resp. výrobcom

e) tovar vyhovuje požiadavkám stanoveným právnymi predpismi.

3.5 V prípade, ak tovar nemá vlastnosti uvedené vyššie, je kupujúci oprávnený tovar reklamovať. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho písomne.  Viditeľné vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu. Pri oznámení reklamácie je kupujúci povinný uviesť, v čom reklamovaná vada spočíva, ako sa prejavuje a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Uvedené platí pri uplatnení práv z vadného plnenia ako aj pri uplatnení práv zo záruky za akosť. V prípade, ak kupujúci právo z vadného plnenia či zo záruky za akosť uplatní, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil.

3.6 Ak  ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

3.7 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar užívať ako tovar bez vád, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva má kupujúci aj vtedy, ak má tovar odstrániteľné vady, ak však pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže kupujúci tovar riadne užívať.

3.8 V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo ak kupujúci odstúpi od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar vrátane jeho príslušenstva a dokumentácie. 

3.9 Ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru, a kupujúci neodstúpi od zmluvy, alebo ak neuplatní právo na výmenu tovaru alebo výmenu súčasti tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.10 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a doby jej trvania.

3.11 Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Za záručný list sa považuje doklad o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru  zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3.12 Predávajúci nezodpovedá:

a) za vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, a na ktoré bol kupujúci pri predaji tovaru predávajúcim upozornený, 

b) za vady vzniknuté používaním v rozpore s návodom či odporúčaním výrobcu,

c) za vady spôsobené bežným opotrebením, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, či zavineným poškodením zo strany kupujúceho či tretích osôb.

3.13 Spôsob vybavenia reklamácie bude určený ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.

3.14 V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy tohto tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia podľa predchádzajúcej vety, nemožno od kupujúceho požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, a ani iné náklady s ním súvisiace. Predávajúci je povinný kupujúcemu poskytnúť kópiu odborného posúdenia, ktorá odôvodňuje zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

3.15 V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy tohto tovaru a predávajúci túto reklamáciu zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade, ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže kupujúci reklamáciu uplatniť znova. Počas výkonu odborného posúdenia, záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, a to do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Znovu uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť. 

3.16 O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.17 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.  391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

3.18 Ak predávajúci odpovie zamietavo alebo na jeho žiadosť do 30 dní odo dňa odoslania neodpovie, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to ktorémukoľvek subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Kupujúci má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh sa podáva podľa ustanovení § 12 citovaného zákona.

3.19 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak osobitný predpis 23b) neustanovuje inak alebo z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.    

Článok 4

Reklamácia tovaru kupujúcim-podnikateľom 

4.1 Tovar, ktorý si kupujúci-podnikateľ (ďalej v tomto článku len ako kupujúci) objedná a uhradí jeho kúpnu cenu vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou online pri prevzatí tovaru, predávajúci doručí resp. zabezpečí jeho doručenie na adresu určenú kupujúcim. Tovar sa okamihom dodania kupujúcemu považuje za prevzatý.

4.2 Titulom výhrady vlastníckeho práva, vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.

4.3 Právna úprava nárokov kupujúceho pri právach z vád tovaru a pri nárokoch zo záruky za akosť je vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka,  a to ustanovenia § 420 a nasl. Obchodného zákonníka.

4.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar je pri jeho prevzatí kupujúcim bez vád. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve a v akosti. Ustanovenia bodu 3.4. tohto reklamačného poriadku platia obdobne.

4.5 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

4.6 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

4.7.Kupujúci je povinný oznámiť zistené bez zbytočného odkladu po tom, čo

a) kupujúci vady zistil,

b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, 

c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

4.8 Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Ustanovenia bodu 3.11 a 3.12. tohto reklamačného poriadku platia obdobne.

4.9 V prípade, ak plnenie predávajúceho predstavuje podstatné porušenie zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vád dodaním nového tovaru bez vady, dodanie chýbajúceho tovaru a na odstránenie právnych vád,

b) na opravu tovaru,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

4.10 Kupujúci oznámi predávajúcemu aké právo zo zodpovednosti za vady si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Ak by však vady tovaru boli neodstrániteľné alebo by s opravou boli spojené neprimerané náklady, má kupujúci právo požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. V prípade, ak predávajúci neodstráni vady v primeranej dodatočnej lehote alebo pred jej uplynutím oznámi, že vady tovaru neodstráni, kupujúci môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

4.11 Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu včas, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak upozorní predávajúceho na úmysel od zmluvy odstúpiť. Zvolený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady tovaru je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, avšak zvoleným spôsobom nesmie spôsobiť kupujúcemu neprimerané náklady.

4.12 Predávajúci vybaví reklamáciu do 60 dní, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Článok 5

Záverčné ustanovenia

5.1 Tento reklamačný poriadok na vzťahuje na postup pri reklamácií tovaru zakúpeného u predávajúceho.

5.2 Predávajúci je oprávnený meniť  tento reklamačný poriadok zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia resp. oznámenia.

5.3 Kupujúci zaplatením tovaru potvrdzuje, že súhlasí týmto reklamačným poriadkom.

5.4 Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava,  tel. č. 02/58 27 21 72, e – mail: ba@soi.sk.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.9. 2021

K stiahnutiu: Vrátenie a výmena záťažových prikrývok Po vyplnení ho prosím zašlite poštou na adresu Zoras, s.r.o Polianky 7A, 841 01 Bratislava alebo e-mailom na info@zoras.sk